Loading..
Bezig met verwerken…

Product is succesvol aan de winkelwagen toegevoegd© 2015 Sit-On
 

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Sit-On B.V.


1. Onderneming
1.1. Sit-On B.V.,statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1628 SE) Hoorn
aan het adres Boedijnhof 83, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het
nummer 171802867, hierna te noemen: ‘Sit-On’, is een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Op verzoek wordt u een
opgave toegezonden van de ondernemingsstructuur en de directie.
1.2. Sit-On (waarmee hierna tevens wordt bedoeld: diens bestuurders en/
of medewerkers) stelt zich ten doel het (al dan niet in eigen beheer) ontwerpen,
vervaardigen en/of leveren van bedrijfsmeubelen en/of opdrachten die hiermee – in
ruime zin – verband houden. De contractspartij wordt in deze voorwaarden verder
aangeduid als ‘klant’.


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Sit-On
gesloten overeenkomsten, waaronder de aan Sit-On verstrekte opdrachten
c.q. aanvragen c.q. bestellingen c.q. aanbiedingen, daaronder begrepen iedere
vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van
andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk
anders is overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van Sit-On werkzame
personen, hetzij werkzaam binnen de organisatie van Sit-On, hetzij daarbuiten.


3. Totstandkoming overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na een schriftelijke bevestiging
daarvan door Sit-On, De in deze (order)bevestiging genoemde gegevens
(waaronder omvang c.q. prijzen c.q. hoeveelheden) zijn leidend bij de vaststelling van
de inhoud van de overeenkomst en daaruit voortkomende (deel)leveringen.
3.2. Een offerte, (prijs)aanbieding, reclame, folder of uiting op de website van
Sit-On geeft een indicatie voor de diensten c.q. leveringen c.q. prijzen
van Sit-On. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen zolang een schriftelijke
bevestiging zoals bedoeld in 3.1 niet plaatsvindt.


4. Prijzen
4.1. De door Sit-On genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en
eventuele andere kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld.
4.2. Sit-On is gerechtigd om na de totstandkoming van de overeenkomst
prijsverhogingen door te voeren, indien en voor zover veroorzaakt door een stijging
of invoering van (inter)nationale belasting(en) c.q. heffing(en) c.q. valutawijzigingen
ten aanzien van de overeengekomen (deel)levering(en). Prijsverhogingen zoals
hier bedoeld zijn voor de klant uitgesloten als grond om de overeenkomst te
ontbinden.


5. Betaling en verzuim
5.1. Sit-On kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling verlangen, alvorens tot
(deel)levering over te gaan.
5.2. De factu(u)r(en) met betrekking tot de overeengekomen betaling(en) dien(t)
(en) te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, zonder beroep van de afnemer op korting, opschorting en/of
verrekening, bij gebreke waarvan zonder nadere aanzegging verzuim intreedt.
5.3. Bij verzuim is Sit-On bevoegd om haar verplichtingen ten opzichte van de
klant op te schorten dan wel te verrekenen dan wel te beëindigen, zonder aansprakelijk
te zijn voor eventueel daardoor te lijden schade van de klant.
5.4. Bij verzuim is Sit-On bevoegd om wettelijke handelsrente in rekening te
brengen bij de klant, te vermeerderen met buitengerechtelijke kosten van 15% van de
overeengekomen bruto prijzen.


6. Eigendomsvoorbehoud en (aanvullende) zekerheden
6.1. Sit-On bedingt bij deze een eigendomsvoorbehoud, totdat alle
vorderingen zijn voldaan, ongeacht de herkomst van de vordering. Het is de klant dan
ook niet toegestaan om de door Sit-On geleverde goederen te vervreemden
of te bezwaren dan wel anderszins aan derden rechten ten aanzien van die goederen
te verstrekken.
6.2. In dit kader heeft de klant tevens een waarschuwingsplicht in geval van (dreigend)
(bodem)beslag of iedere andere omstandigheid die de rechten van Sit-On uit
hoofde van de overeenkomst en deze voorwaarden aantast of teniet doen.
6.3. De klant is verplicht om Sit-On vrije toegang te verlenen tot terreinen en/
of gebouwen ter (waarborging van de) uitoefening van de rechten van Sit-On.
6.4. Sit-On is gerechtigd om aanvullende zekerheiden terzake de uitvoering
van de overeenkomst te vragen, voordat zij tot uitvoering van die overeenkomst
overgaat.


7. Levertijden
7.1 Een eventueel overeengekomen levertijd betreft een indicatieve levertijd waaraan
de klant geen rechten kan ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Aansprakelijkheid van Sit-On voor eventuele schade doordat niet, niet
tijdig en/of niet volledig kan worden geleverd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


8. (Deel)leveringen en afroepovereenkomsten
8.1 In het geval dat levering van goederen op afroep is overeengekomen dan wel dat
in de overeenkomst een termijn is bepaald waarbinnen goederen moeten worden
afgenomen, is de klant verplicht om de goederen voor het verstrijken van die termijn
te betalen en af te nemen.
8.2 Na het verstrijken van deze termijn is de klant verplicht om op eerste verzoek van
Sit-On direct tot betaling over te gaan van het verschuldigde bedrag van alle
nog niet afgenomen goederen, vermeerderd met eventuele opslagkosten.


9. Transport en levering
9.1 De levering van stoelen met een nettowaarde vanaf €250,- excl. BTW geschiedt Franco-
huis Nederland, tenzij anders overeengekomen. De levering van de overige goederen
geschiedt af-magazijn. De kosten en het risico van vervoer zijn voor rekening van de klant.
9.2 Goederen kunnen op schriftelijk verzoek voor rekening en risico van de klant
worden verzekerd tegen de netto factuurwaarde.


10. Ontvangst goederen en klachten
10.1 Bij ontvangst van goederen dient de klant een inspectie uit te voeren met
betrekking tot eventuele beschadigingen aan de goederen. Aangetroffen gebreken
dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Sit-On te worden gemeld,
waarbij goederen en verpakkingen dienen te worden bewaard, één en ander op straffe
van verval van recht.
10.2 Indien beschadigingen aan de goederen bij ontvangst eenvoudig kenbaar zijn
omdat bijvoorbeeld de (buiten)verpakking kapot is, dient de klant naast het bepaalde
in lid 1 van dit artikel hiervan ook melding te (laten) maken op de vrachtbrief voordat
wordt afgetekend voor akkoord c.q. ontvangst en de goederen en verpakkingen te
bewaren, één en ander op straffe van verval van recht.
10.3 Afhankelijk van de aard en omvang van goederen en schade zal Sit-On een besluit
nemen ten aanzien van (bijvoorbeeld) een aanvullende levering, vervanging, herstel of terugname.


11. Retourzending en annulering
11.1 Retourzendingen kunnen enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van
Sit-On worden geaccepteerd.
11.2 Kosten met betrekking tot eventuele retourzendingen (waaronder verlies,
schade en verzekering), komen voor rekening en risico van de klant. Sit-On is
daarnaast gerechtigd om eventuele, zonder toestemming teruggezonden goederen
voor rekening en risico van de klant bij derden op te slaan.
11.3 In geval van een retourzending dan wel annulering is Sit-On gerechtigd
om 20% annulerings- en administratiekosten van de bruto factuurprijs te berekenen
met een minimum van €10,= per teruggenomen levering, vermeerderd met eventuele
kosten.
11.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, laat een retourzending of annulering
de overeengekomen (betalings)verplichtingen van de klant onverlet.


12. Opschorting, verrekening en ontbinding
12.1 Sit-On is gerechtigd om nakoming van overeengekomen verplichtingen
op te schorten zolang de klant niet aan zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst
voldoet, zo nodig gevolgd door het inroepen van het recht op verrekening en/of
ontbinding van de overeenkomst.
12.2 Sit-On is gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan in geval van faillissement, surseance van betaling, (gedeeltelijke) stillegging van
de activiteiten, liquidatie of enige daarmee vergelijkbare toestand.
12.3 Na ontbinding zijdens Sit-On worden alle, door de klant eventueel nog
verschuldigde betalingen direct en ineens opeisbaar.
12.4 Sit-On is niet gehouden tot vergoeding van schade of restitutie indien
en voor zover zij gebruik maakt van haar recht tot opschorting en/of verrekening en/
of ontbinding.


13. Garanties en gebruik
13.1 Sit-On ontwerpt producten die kwalitatief voldoen aan de Europese normen.
Er worden echter geen garanties gegeven ten aanzien van de geleverde goederen en/of
onderdelen daarvan,tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
13.2 Goederen dienen te worden gebruikt in lijn met het doel waarvoor deze zijn
geproduceerd c.q. zijn geleverd. Indien en voor zover gebruiksaanwijzingen of
voorschriften worden meegeleverd met de goederen, dienen deze te allen tijde in acht
te worden genomen. Het voorgaande geldt op straffe van verval van recht.
13.3 Indien en voor zover goederen ongemonteerd worden geleverd, komt het
montagerisico te allen tijde voor rekening van de klant of (eind)gebruiker, ongeacht of
er montagevoorschriften zijn meegeleverd en opgevolgd.
13.4 Het is de klant dan wel de (eind)gebruiker van goederen van Sit-On niet
toegestaan wijzigingen aan te brengen in c.q. aan (het gebruik van) het product, op
straffe van verval van recht.
13.5 Sit-On is nimmer gebonden aan garanties die zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming door de klant aan (eind)gebruiker(s) c.q. derden worden
gegeven.


14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Sit-On is niet aansprakelijk voor schade die de klant en/of de (eind)
gebruiker en/of derden lijd(t)(en) ten gevolge van verkeerd gebruik van de geleverde
goederen. Hiermee wordt in ieder geval doch niet uitsluitend bedoeld ieder handelen
of nalaten van de klant en/of de (eind)gebruiker en/of derden, in strijd met redelijk
gebruik en/of de gebruiksaanwijzingen en/of voorschriften, behoudens opzet of grove
nalatigheid aan de zijde van Sit-On.
14.2 Indien en voor zover Sit-On aansprakelijk blijkt voor door haar
veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat
in het desbetreffende geval op grond van de gesloten aansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald.
14.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de
aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt zoals bedoeld onder 14.2, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de met de klant overeengekomen
betalingsverplichting voor de (deel)levering waarop de aansprakelijkheid ziet, met
een maximum van ten hoogste € 10.000,=, onder expliciete uitsluiting van indirecte
(financiële) schade.
14.4 Iedere aansprakelijkheid van Sit-On vervalt indien zich een situatie
voordoet zoals bedoeld in artikel 10.1, 10.2, 13.2 en/of 13.4.
14.5 De klant vrijwaart Sit-On voorts tegen alle aanspraken van derden,
waaronder (eind)gebruikers, die op enige wijze samenhangen met de geleverde
c.q. geproduceerde goederen, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder
begrepen, behoudens opzet of grove nalatigheid zijdens Sit-On.


15. Overige bepalingen
15.1 Op deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechten en plichten is
Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door
de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rechtbank Noord-Holland,
locatie Alkmaar.
15.2 Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of
afspraken van toepassing dan in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden
zijn opgenomen.
15.3 Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van) deze
algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.
Indien aan de orde, worden de buiten toepassing gestelde c.q. vernietigde bepalingen
vervangen door bepalingen die daar voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk mee
in lijn liggen.
15.4 Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts
van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Daarbij geldt dat nieuwe
afspraken, oudere afspraken over hetzelfde onderwerp doen vervallen.

Post your comment

Sit-on